หลักสูตรเตรียมปริญญานิพนธ์

ข้อมูลผลงาน

  60      27     
 
Creative Commons License
หลักสูตรเตรียมปริญญานิพนธ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หลักสูตรเตรียมปริญญานิพนธ์
คำอธิบาย :  หลักสูตรเตรียมปริญญานิพนธ์
1.แนวคิดและหลักการทำปริญญานิพนธ์
2.การทำปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
3.จริยธรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทำปริญญานิพนธ์
4.การวางแผนการทำปริญญานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คำสำคัญ :   LCCL Books, การพัฒนาผู้เรียน, การเรียนรู้ของผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, มศว., พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., การทำปริญญานิพนธ์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.84 MB)