แบบวิศวกรรมโครงสร้างของสิมวัดวังไฮ

ข้อมูลผลงาน

  74      398     
 
Creative Commons License
แบบวิศวกรรมโครงสร้างของสิมวัดวังไฮ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แบบวิศวกรรมโครงสร้างของสิมวัดวังไฮ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อริยปรัชญ์ บุญผ่องศรี
คำสำคัญ :   สิม, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, นครพนม, วัดวังไฮ, แบบวิศวกรรมโครงสร้างของสิมวัดวังไฮ, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง, การสร้างสิม, อุโบสถ, คำเตย, อีสาน, บ้านวังไฮ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.34 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง