โครงการสร้างสิมวัดวังไฮ

ข้อมูลผลงาน

  99      136     
 
Creative Commons License
โครงการสร้างสิมวัดวังไฮ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โครงการสร้างสิมวัดวังไฮ
คำอธิบาย :  โครงการสร้างสิม สถานที่ตั้ง รูปแบบของสิม หลักการและเหตุผลในการสร้างสิมวัดวังไฮ ภูมิหลังและความหมายของสิม ลักษณะ รูปแบบของสิม และองค์ประกอบสิมของวัดบ้านวังไฮ งานประดับตกแต่งและองค์ประกอบต่างๆ ของสิม แบบจำลองพระประธานภายในสิมและที่มาของการสร้างองค์พระ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วีรยุทธ ไมตรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บวรศักดิ์ สีหนาถลือชาชัย
คำสำคัญ :   โครงการสร้างสิมวัดวังไฮ, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, นครพนม, อุโบสถ, อีสาน, บ้านวังไฮ, การสร้างสิม, สิม, วัดวังไฮ, คำเตย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.83 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง