VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน นำชมศูนย์ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ

ข้อมูลผลงาน

  288      26     
 
Creative Commons License
VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน นำชมศูนย์ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน นำชมศูนย์ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
คำอธิบาย :  เป็นการนำชมศูนย์ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ที่มีทั้งชั้น 1 และ ชั้น 2
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   พิรญาณ์ น่วมด้วง, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, นิศารัตน์ เอกรักษา, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์
คำสำคัญ :   ป่าโมก, ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง, อ่างทอง, วัดท่าสุทธาวาส, ตุ๊กตาชาววัง, บางเสด็จ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip