นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 81 เดือนธันวาคม 2562

ข้อมูลผลงาน

  1,824      486     
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 81 เดือนธันวาคม 2562 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 81 เดือนธันวาคม 2562
คำอธิบาย :  นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์รายเดือน "สาระวิทย์" ฉบับที่ 81 เดือนธันวาคม 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยของ สวทช. และข่าวสารในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบทความจากเยาวชนไทยที่กำลังศึกษาต่อในต่างประเทศ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวที่น่าประทับใจ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   เทคโนโลยี, สาระวิทย์, วิทยาศาสตร์, สวทช., งานวิจัย
URL :   https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ