นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน ความกตัญญู

ข้อมูลผลงาน

  52      31     
 
Creative Commons License
นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน ความกตัญญู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน ความกตัญญู
คำอธิบาย :  นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน ความกตัญญู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
คำสำคัญ :   ความกตัญญู, cartoon, การ์ตูนภาษามือ, รู้เท่าทันสื่อ, ภาษามือไทย, นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน ความกตัญญู
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=HOS3ViZ0KPw&t=87s
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (40.99 MB)