พระมหารามัญเจดีย์ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

ข้อมูลผลงาน

  607      191     
 
ชื่อเรื่อง :  พระมหารามัญเจดีย์ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
คำอธิบาย :  พระมหารามัญเจดีย์ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างที่ด้านหลังอุโบสถ เป็นพระเจดีย์ทรงมอญขนาดใหญ่ เพื่อให้คนมอญที่มีความผูกพันกับพระมหาเจดีย์สำคัญของมอญในเมืองมอญคือ พระเจดีย์มุเตาที่เมืองหงสาวดีและพระเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้ง ได้เป็นที่พึ่งทางใจได้กราบไหว้บูชาแทนพระเจดีย์ในเมืองมอญ พระมหารามัญเจดีย์ฐานกว้าง 5 วา 3 ศอก องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสูงและมีลานประทักษิณ มีกำแพงรอบลานประทักษิณทำเป็นรูปเกลียวคลื่นในมหาสมุทร รอบองค์พระมหารามัญเจดีย์ตามคติในเรื่องเขาพระสุเมรุที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลและล้อมด้วยมหาสมุทร พระมหารามัญเจดีย์องค์นี้เปรียบเสมือนจักรวาลเช่นเขาพระเมรุ ด้านหลังองค์พระเจดีย์ทางทิศตะวันตกมีบันไดขึ้นองค์พระเจดีย์ บันไดขึ้นทางทิศใต้ และเวลาลงหันหน้าลงทางทิศเหนือ ตามความเชื่อของมอญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
คำสำคัญ :   วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร, วัดในเกาะเกร็ด, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, พระมหารามัญเจดีย์
URL :   https://library.stou.ac.th/blog/books-review/temples-in-pakkred-nonthaburi/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (58.79 KB)