สะพานข้ามคลอง วัดเสาธงทอง

ข้อมูลผลงาน

  63      37     
 
ชื่อเรื่อง :  สะพานข้ามคลอง วัดเสาธงทอง
คำอธิบาย :  วัดเสาธงทองมีสะพานข้ามคลองที่เป็นสะพานปูนเล็กๆ 3 สะพาน เป็นสะพานข้ามคลองที่แบ่งเขตวัดและบ้าน 2 สะพาน สะพานข้ามคูที่เคยเป็นทางเข้าออกของเรือวัด 1 สะพาน สะพานทั้ง 3 ทำลูกกรงปูนสวยงาม คลองที่แบ่งเขตวัดและเขตบ้านเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนมอญ แสดงถึงความเคร่งครัดของคนมอญที่ต้องกำหนดเขตที่ดินของวัดให้ชัดเจนแยกจากเขตบ้านด้วยการขุดคลองแบ่งเขตวัดและเขตบ้านมิให้ปะปนกัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   วัดเสาธงทอง, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, วัดในอำเภอปากเกร็ด, สะพานข้ามคลอง
URL :   https://library.stou.ac.th/blog/books-review/temples-in-pakkred-nonthaburi/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (23.83 KB)