การปลูกเมล่อนโดยใช้ซังข้าวโพด

685      434
 
Creative Commons License
การปลูกเมล่อนโดยใช้ซังข้าวโพด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การปลูกเมล่อนโดยใช้ซังข้าวโพด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การปลูกเมล่อนโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว นักวิจัยโดย รศ.ดร.โชค โสรัจกุล และ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา การปลูกเมล่อนโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุทดแทนกาบมะพร้าวเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สูงและเกษตรกรทั่วไปได้นำวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปใช้เป็นวัสดุ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การใช้วัสดุทดแทน, เกษตรกร, การปลูกเมล่อน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/medias/publications/133-พืชอาหารสัตว์/174-การปลูกเมลอนด้วยซังข้าวโพด
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). การปลูกเมล่อนโดยใช้ซังข้าวโพด, 14 มกราคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164644
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). "การปลูกเมล่อนโดยใช้ซังข้าวโพด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164644. (14 มกราคม 2563)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "การปลูกเมล่อนโดยใช้ซังข้าวโพด". 14 มกราคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164644.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การปลูกเมล่อนโดยใช้ซังข้าวโพด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว