อ้อยอาหารสัตว์

ข้อมูลผลงาน

  82      50     
 
Creative Commons License
อ้อยอาหารสัตว์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อ้อยอาหารสัตว์
คำอธิบาย :  อ้อยอาหารสัตว์
อาหารหยาบมีความสำคัญต่อการผลิตโคเนื้อ-โคนม เป็นทั้งแหล่งของพลังงานสำหรับสัตว์ และมีบทบาทในการรักษาสมดุลความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก ปัจจุบันหญ้าและพืชอาหารสัตว์และผลพลอยได้จากการเกษตร เช่น ฟางข้าวมีไม่เพียงพอ อ้อยอาหารสัตว์จึงเป็น พืชทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตโคเนื้อและโคนม เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ปลูกง่าย ดูแลน้อยและทนแล้ง ให้ผลผลิตในเกณฑ์ที่ดี ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการเพาะปลูก เนื่องจากอ้อยไว้ตอได้และช่วยเพิ่มการกินและการย่อยได้ของโค

รศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และดร.ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันศึกษาศักยภาพของผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะและค่าความย่อยได้ และพัฒนาเป็นอ้อยหมัก พบว่าอ้อยอาหารสัตว์เก็บเกี่ยวได้มากกว่า 6 ครั้งต่อการปลูก 1 ครั้ง ให้ผลผลิตสูงสุด 18-20 ตันต่อไร่ต่อปี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
คำสำคัญ :   อาหารสัตว์, อ้อยหมัก, อ้อยอาหารสัตว์, การแปรรูป
URL :   https://www.nstda.or.th/agritec/medias/publications/133-พืชอาหารสัตว์/201-อ้อยอาหารสัตว์-pdf-ใบปลิว
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (791.01 KB)