อ้อยอาหารสัตว์

589      1,217
 
Creative Commons License
อ้อยอาหารสัตว์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : อ้อยอาหารสัตว์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : อ้อยอาหารสัตว์อาหารหยาบมีความสำคัญต่อการผลิตโคเนื้อ-โคนม เป็นทั้งแหล่งของพลังงานสำหรับสัตว์ และมีบทบาทในการรักษาสมดุลความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก ปัจจุบันหญ้าและพืชอาหารสัตว์และผลพลอยได้จากการเกษตร เช่น ฟางข้าวมีไม่เพียงพอ อ้อยอาหารสัตว์จึงเป็น พืชทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตโคเนื้อและโคนม เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ปลูกง่าย ดูแลน้อยและทนแล้ง ให้ผลผลิตในเกณฑ์ที่ดี ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการเพาะปลูก เนื่องจากอ้อยไว้ตอได้และช่วยเพิ่มการกินและการย่อยได้ของโค รศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และดร.ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันศึกษาศักยภาพของผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะและค่าความย่อยได้ และพัฒนาเป็นอ้อยหมัก พบว่าอ้อยอาหารสัตว์เก็บเกี่ยวได้มากกว่า 6 ครั้งต่อการปลูก 1 ครั้ง ให้ผลผลิตสูงสุด 18-20 ตันต่อไร่ต่อปี
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อ้อยหมัก, อาหารสัตว์, อ้อยอาหารสัตว์, การแปรรูป
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/medias/publications/133-พืชอาหารสัตว์/201-อ้อยอาหารสัตว์-pdf-ใบปลิว
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). อ้อยอาหารสัตว์, 14 มกราคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164645
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). "อ้อยอาหารสัตว์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164645. (14 มกราคม 2563)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "อ้อยอาหารสัตว์". 14 มกราคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164645.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อ้อยอาหารสัตว์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว