รู้จัก "อาหารที เอ็ม อารื (TMR)"

ข้อมูลผลงาน

  83      96     
 
Creative Commons License
รู้จัก \\\"อาหารที เอ็ม อารื (TMR)\\\" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รู้จัก "อาหารที เอ็ม อารื (TMR)"
คำอธิบาย :  TMR ย่อมาจาก Total Mixed Ration หรือ Complete Ration (CR) เป็นอาหารผสมสำเร็จรูปที่เกิดจากการนำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยคำนวณสัดส่วนของอาหารทั้ง 2 ชนิดจากน้ำหนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของโค แล้วนำไปเลี้ยงโคนมโคเนื้อ จากเดิมที่แยกการให้อาหารหยาบและอาหารข้น เช่น ผู้เลี้ยงโคนมจะให้อาหารหยาบตลอดทั้งวันให้โคกินเต็มที่และให้อาหารข้นเสริมวันละ 1-2 ครั้ง/วัน ขณะรีดนม เป็นต้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
คำสำคัญ :   Total Mixed Ration, TMR, ทีเอ็มอาร์, การผลิตอาหารสัตว์, Complete Ration, อาหารโค, CR
URL :   https://www.nstda.or.th/agritec/medias/publications/133-พืชอาหารสัตว์/412-cow-tmr
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (8.33 MB)