รู้จัก "อาหารที เอ็ม อารื (TMR)"

847      888
 
Creative Commons License
รู้จัก "อาหารที เอ็ม อารื (TMR)" ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : รู้จัก "อาหารที เอ็ม อารื (TMR)"
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : TMR ย่อมาจาก Total Mixed Ration หรือ Complete Ration (CR) เป็นอาหารผสมสำเร็จรูปที่เกิดจากการนำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยคำนวณสัดส่วนของอาหารทั้ง 2 ชนิดจากน้ำหนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของโค แล้วนำไปเลี้ยงโคนมโคเนื้อ จากเดิมที่แยกการให้อาหารหยาบและอาหารข้น เช่น ผู้เลี้ยงโคนมจะให้อาหารหยาบตลอดทั้งวันให้โคกินเต็มที่และให้อาหารข้นเสริมวันละ 1-2 ครั้ง/วัน ขณะรีดนม เป็นต้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อาหารโค, Total Mixed Ration, TMR, Complete Ration, การผลิตอาหารสัตว์, CR, ทีเอ็มอาร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/medias/publications/133-พืชอาหารสัตว์/412-cow-tmr
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). รู้จัก \\\"อาหารที เอ็ม อารื (TMR)\\\", 9 เมษายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164647
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). "รู้จัก \\\"อาหารที เอ็ม อารื (TMR)\\\"". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164647. (9 เมษายน 2563)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "รู้จัก \\\"อาหารที เอ็ม อารื (TMR)\\\"". 9 เมษายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164647.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รู้จัก "อาหารที เอ็ม อารื (TMR)"

ไม่พบข้อมูลการรีวิว