รู้จัก รู้ใช้ เอ็นพีวี: จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช

ข้อมูลผลงาน

  92      146     
 
Creative Commons License
รู้จัก รู้ใช้ เอ็นพีวี: จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รู้จัก รู้ใช้ เอ็นพีวี: จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช
คำอธิบาย :  ข้อมูลจากโรงงานต้นแบบผลิตไวรัส เอ็นพีวี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช (VNPV) หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี (VAU) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ไวรัสเอ็นพีวี (Nucleopolyhedro Virus: NPV) เป็นไวรัสกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติและทำให้แมลงเกิดโรค โดยมีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย นักวิจัย สวทช. ได้พัฒนาและผลิตไวรัสเอ็นพีวีจำเพาะหนอน 3 ชนิด ได้แก่ ไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้หอม (SeNPV) ไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้ผัก (SINPV) และไวรัสเอ็นพีวีของหนอนเจาะสมอฝ้าย (HaNPV)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
คำสำคัญ :   จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช, เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีพ, เทคโนโลยีการเกษตร, จุลินทรีย์, สารชีวภาพควบคุมศัตรูพืช
URL :   https://www.nstda.or.th/agritec/medias/books/388-nvp-manual
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ