วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี

ข้อมูลผลงาน

  106      47     
 
Creative Commons License
วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี
คำอธิบาย :  หนังสือ \"วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี\" นำเสนอเรื่องราวของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่เปิดรับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (AGRITEC) และนำมาใช้ในงานเกษตร และเพราะ \"การทำเกษตรไม่มีสูตรสำเร็จ\" พวกเราจึงเรียนรู้ ทดลอง และปรับประยุกต์ความรู้ที่ได้รับให้เหมาะกับวิถีการทำเกษตรของตนโดยไม่ทิ้ง \"ความใส่ใจ\" ที่มีอยู่ในตัวตนคนทำเกษตร ซึ่งผลตอบแทนที่มากกว่ารายได้ คือ \"ความสุข\" ที่พวกเขาได้รับ

เรื่องราวของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในหนังสือนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ AGRITEC ได้ร่วมทำงานด้วยกว่า 3 ปีที่ผ่านมา และ AGRITEC ยังคงมุ่งมั่นที่จะติดอาวุธความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เกษตรกรต่อไปโดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือการทำเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนให้เกษตรกรไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
คำสำคัญ :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร, เกษตรกรรมด้านเศรษฐกิจ, เทคโนโลยชีวภาพการเกษตร, งานวิจัยด้านเกษตรกรรม, เทคโนโลยีการเกษตร, เกษตกรรมทางเลือก, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, เกษตรกรรม
URL :   https://www.nstda.or.th/agritec/medias/books/457-agritec-book-2019
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ