พระเจดีย์มอญ วัดบางจาก

ข้อมูลผลงาน

  92      28     
 
ชื่อเรื่อง :  พระเจดีย์มอญ วัดบางจาก
คำอธิบาย :  เป็นเจดีย์ที่วัดได้สร้างจำลองเจดีย์ชเวดากองของมอญ มีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นเจดีย์ประธานและมีเจดีย์องค์เล็กเป็นเจดีย์บริวารอยู่ 4 องค์อยู่ที่มุมทั้งสี่ เจดีย์ทั้งหมดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมใหญ่ เจดีย์มอญองค์นี้สันนิษฐานว่าสร้างประมาณรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาพระครูอมราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ก่อเสริมเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้น โดยสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบเจดีย์องค์เดิมดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   พระเจีย์มอญ, วัดบางจาก, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, วัดในอำเภอปากเกร็ด
URL :   https://library.stou.ac.th/download/temple-in-pakkred/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (141.34 KB)