หอสวดมนต์ หอระฆัง และหมู่กุฏิ วัดตาล

ข้อมูลผลงาน

  86      31     
 
ชื่อเรื่อง :  หอสวดมนต์ หอระฆัง และหมู่กุฏิ วัดตาล
คำอธิบาย :  หลังอุโบสถวัดตาล เป็นที่ตั้งของกลุ่มเรือนไม้ตามแบบวัดมอญ มีหอสวดมนต์อยู่ตรงกลาง ล้อมด้วยหมู่กุฏิเรือนไม้ ด้านหน้าเป็นหอระฆัง และหอกลางหน้าบันหอสวดมนต์จำหลักไม้เป็นพระพุทธรูปปิดทองประดับกระจก หอระฆัง หอกลาง สร้างด้วยไม้สักทั้งหมด มีหลังคาจัตุรมุข ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับกระจกสวยงาม รวมทั้งหน้าบันจำหลักลายปิดทองประดับกระจก อาคารทั้งหลังสร้างด้วยไม้สัก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
คำสำคัญ :   ศิลปะมอญ, หอสวดมนต์, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, วัดตาล, หอระฆัง, วัดในอำเภอปากเกร็ด
URL :   https://library.stou.ac.th/download/temple-in-pakkred/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (52.33 KB)