ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเตย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลผลงาน

  503      187     
 
ชื่อเรื่อง :  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเตย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำอธิบาย :  ภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถหลังใหม่เป็นภาพฝีมือชั้นครูแห่งหนึ่งของอำเภอปากเกร็ด ผนังหุ้มกลองด้านหน้าตรงข้ามพระประธานเหนือขอบประตูถึงเพดานเขียนภาพพระปฐมเจดีย์ขนาดใหญ่ปิดทองทั้งองค์ มีหมู่พระอรหันต์เถระ พระอรหันต์เถรี อรูปพรหม รูปพรหม เทวดาทุกชั้น เหาะมาบูชาองค์พระปฐมเจดีย์ ภาพระหว่างประตูด้านหน้าเป็นภาพพระโพธิสัตว์รับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดาและทรงลอยถาดทองในแม่น้ำเนรัญชรา ภาพนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสเป็นภาพที่คนมอญนิยมเขียนกันทั่วไป หนังหุ้มกลองด้านหลังพระประธานเขียนภาพพระมหาเกศธาตุเจดีย์มอญ เรียกว่า จย้าจก์เล้ะเกิ้ง หรือพระเจดีย์ชเวดากองขนาดใหญ่ปิดทองทั้งองค์ มีหมู่เทวดาต่างประโคมเสนาะดุริยางค์เหาะมาบูชาพระเกศธาตุเจดีย์ ระหว่างองค์พระเจดีย์มีธงด้านขวา 4 ธง ด้านซ้าย 4 ธง รวมเป็น 8 ธง ธงแต่ละผืนจารึก มรรค 8 เป็นภาาษมอญ ซึ่งเป็นอริยสัจข้อหนึ่งในอริยสัจ 4 ประการ ที่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
คำสำคัญ :   วัดในอำเภอปากเกร็ด, วัดเตย, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
URL :   https://library.stou.ac.th/blog/books-review/temples-in-pakkred-nonthaburi/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (245.32 KB)