พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หน้าวัดเกาะพญาเจ่ง

ข้อมูลผลงาน

  220      74     
 
ชื่อเรื่อง :  พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หน้าวัดเกาะพญาเจ่ง
คำอธิบาย :  เป็นสถานที่เกิดอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ล่ม พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรัตน์และสมเด็จเจ้าฟ้าในพระครรภ์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2423 ยังความโทมนัสยิ่งมาสู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ด้านทิศเหนือของวัดเป็นบริเวณที่มีอนุสาวรีย์ที่สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เจ้าฟ้ากรรณภรณ์เพชรัตน์ และเจ้าฟ้าในพระครรภ์ที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม พร้อมพระพี่เลี้ยงแก้วที่ถึงแก่กรรมในอุบัติเหตุครั้งนี้ เป็นเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานทรงกลมสูงมีซุ้มโค้งตามทิศทั้ง 4 ภายในฐานเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอาริย์ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปทางทิศทั้ง 4 มีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปีในวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่หน้าวัดเกาะพญาเจ่ง อันเป็นสถานที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยมีคำจารึกหน้าพระเจดีย์ มีข้อความว่า "ลาภยศอันใดใดไม่พึงปราถน์ นางใดใครปราถน์พี่ไม่ข้อง นางเดียวนางในหทัยปอง นางน้องแนบในหทับเรา ตราบขุนคีรีขัน ขาดสลาย แลแม่ รักบ่หายตราบหาย หกฟ้า สุริย จันทร์ ขจาย จากโลก ไปฤา ไฟแล่นล้าง สี่หล้า ห่อนล้าง อาลัย"
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
คำสำคัญ :   วัดเกาะพญาเจ่ง, สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์, วัดในอำเภอปากเกร็ด, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี
URL :   https://library.stou.ac.th/blog/books-review/temples-in-pakkred-nonthaburi/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ