รายงานการคาดการณ์นวัตกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Outlook)

ข้อมูลผลงาน

  134      51     
 
Creative Commons License
รายงานการคาดการณ์นวัตกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Outlook) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รายงานการคาดการณ์นวัตกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Outlook)
คำอธิบาย :  เมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจเกษตร (PEST Analysis) ได้แก่ การเมืองและนโยบาย (Politics), เศรษฐกิจ (Economics), สังคม (Society), เทคโนโลยี (Technology) และได้เพิ่มปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และปัจจัยด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม (Industry) เข้าไปร่วมวิเคราะห์ด้วย พบว่าภาคเกษตรมีแนวโน้มจะใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
คำสำคัญ :   ตลาดโลก, สวทน., กลุ่มเกษตรแม่นยำ, แนวโน้มเทคโนโลยีเกษตร, ความท้าทายของประเทศไทย, เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.03 MB)