รายงานการคาดการณ์นวัตกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Outlook)

ข้อมูลผลงาน

  83      49     
 
Creative Commons License
รายงานการคาดการณ์นวัตกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Outlook) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รายงานการคาดการณ์นวัตกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Outlook)
คำอธิบาย :  กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทอาหารพร้อมทาน เนื่องมาจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่สาคัญ เช่น 1) ความเป็นเมืองหรือวิถีชีวิตแบบคนเมือง (Urbanization) ที่ขยายเพิ่มขึ้น 2) รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 3) การเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 4) การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
คำสำคัญ :   วิถีชีวิตคนเมือง, อาหารแปรรูป, อาหารพร้อมทาน, สวทน., สังคมสูงวัย, การสร้างสรรค์นวัตกรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.11 MB)