ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย

ข้อมูลผลงาน

  146      63     
 
Creative Commons License
ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
คำอธิบาย :  สารบาญ
ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ
งบประมาณด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การวิจัยและพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถิติการค้าระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยี
สิทธิบัตร
ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
วทน.,งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์,การวิจัยและพัฒนา,บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์,สถิติการค้าด้าน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
คำสำคัญ :   สิทธิบัตร, สวทน., เทคโนโลยี, ไอซีที, ผลงานตีพิมพ์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ