ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย

ข้อมูลผลงาน

  26      3     
 
Creative Commons License
ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
คำอธิบาย :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ถือเป็นดัชนีชี้วัดยอดนิยมที่ใช้เปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถแต่ละด้านของประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ละปีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาชั้นนำจะเผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
คำสำคัญ :   ผลงานตีพิมพ์, การวิจัยและพัฒนา, สิทธิบัตร, ไอซีที, สวทน., บุคลากร, งบประมาณ, สถิติด้านเทคโนโลยี, วทน.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ