ข้อมูลผลงาน

  95      48     
 
ชื่อเรื่อง :  
คำอธิบาย :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ถือเป็นดัชนีชี้วัดยอดนิยมที่ใช้เปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถแต่ละด้านของประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ละปีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาชั้นนำจะเผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  
คำสำคัญ :  
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.56 MB)