พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลผลงาน

  942      181     
 
ชื่อเรื่อง :  พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี
คำอธิบาย :  พระนนทมุนินท์ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 40 นิ้ว ความสูงวัดจากฐานถึงพระเกศ 65 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่มุขด้านใต้ของวิหารพระพทธไสยาสน์ วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พระศาสนโสภณ (อ่อน) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลกรุงเทพฯ ได้เป็นผู้ดำริกับพระคุณวงษ์ (สน) เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสและเจ้าคณะเมืองนนทบุรีในขนะนั้น ให้หล่อพระพุทธรูปประจำเมืองนนทบุรีขึ้น ร่วมกับหลวงนราบริรักษ์ (ยังทอ (ปิ่น) ทองทรัพย์) คหบดีมอญเกาะเกร็ดได้รวบรวมทองเหลืองหล่อพระพุทธรูป พระศาสนโสภณ(อ่อน) ได้นำช่างหล่อพระมาจากกรุงเทพฯ ปั่นหุ่นพระพุทธรูปและทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปบริเวณโคนโพธิ์ใกล้องค์พระเจดีย์รามัญ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2442 เมื่อลงรักปิดทองและทำพิธีฉลองพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้ว ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่มุขด้านเหนือของวิหารพระพุทธไสยาสน์ พระศาสนโสภณนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามพระพุทธรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม "พระนนทมุนินท์" ให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
คำสำคัญ :   พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี, พระนนทมุนินท์, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี
URL :   https://library.stou.ac.th/blog/books-review/pakkred-stories-uncovered/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (52.64 KB)