โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ข้อมูลผลงาน

  868      533     
 
Creative Commons License
โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
คำอธิบาย :  โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ไฟล์ obj
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กุลพงษ์ อ้นมณี
คำสำคัญ :   โควิด 19, Covid-19, Model, 3D, Coronavirus, 3 มิติ, ไวรัสโคโรนา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   3D Object, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (80.06 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (340.54 KB)