ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต้นฉบับ psd

ข้อมูลผลงาน

  478      321     
 
Creative Commons License
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต้นฉบับ psd is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต้นฉบับ psd
คำอธิบาย :  ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ไฟล์ psd
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กุลพงษ์ อ้นมณี
คำสำคัญ :   Covid-19, ต้นฉบับ, psd, Coronavirus, ไวรัสโคโรนา, photoshop, โควิด 19
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.32 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (4.36 MB)