สระบัวที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลผลงาน

  639      425     
 
Creative Commons License
สระบัวที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สระบัวที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :  สระบัวที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
คำสำคัญ :   ดอกไม้, สระบัว, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ใบบัว, ดอกบัว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (136.39 KB)