จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว จ.น่าน

ข้อมูลผลงาน

  475      588     
 
Creative Commons License
จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว จ.น่าน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว จ.น่าน
คำอธิบาย :  จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว จ.น่าน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  Podjanok Kanjanajuntorn‎
คำสำคัญ :   วัดหนองบัว, ภาพวาดฝาผนัง, จ.น่าน, จิตรกรรมฝาผนัง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (134.05 KB)