การเกษตรอัจฉริยะ

1,578      730
 
Creative Commons License
การเกษตรอัจฉริยะ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สวทช. สนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในภาคการเกษตรตั้งแต่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการปลูก การจัดการพืช/สัตว์สมัยใหม่ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การเตือนการณ์ คาดการณ์ผลผลิต และการบริหารจัดการกระบวนการผลิตในแง่ของผู้ประกอบการ การนำเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนจากการลดการใช้ปุ๋ยและยาที่เป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรไทย และยังได้ผลิตผลที่ปลอดภัย ได้คุณภาพและปริมาณคงที่ ตรงตามความต้องการของตลาดอีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพคงที่มาแปรรูปให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้อีกด้วย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเกษตรแม่นยำ, พัฒนาเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยอิสราเอล, Seed Hub, สวทช.กับเกษตรอัจฉริยะ, เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ, นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ, Smart Farming, การเกษตร, ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์, แอปพลิเคชั่นสำหรับการเกษตร, Big Data, ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี, เกษตรอัจฉริยะ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/nstda-services#smart-farming
URL :
:
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี. (2563). การเกษตรอัจฉริยะ, 24 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177844
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี. (2563). "การเกษตรอัจฉริยะ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177844. (24 มีนาคม 2563)
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี. "การเกษตรอัจฉริยะ". 24 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177844.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเกษตรอัจฉริยะ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว