การเชิดหุ่นกระบอกหลังฉาก

ข้อมูลผลงาน

  7      0     
 
Creative Commons License
การเชิดหุ่นกระบอกหลังฉาก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การเชิดหุ่นกระบอกหลังฉาก
คำอธิบาย :  การเชิดหุ่นกระบอกหลังฉาก ของคณะหุ่นครูรัตน์ ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หุ่นครูรัตน์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สันติ สวนศรี
คำสำคัญ :   ศิลปวัฒนธรรม, หุ่น, คนเชิดหุ่น, มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562, พระราชพิธี, มหรสพสมโภช, สังข์ทอง, การแสดงพื้นบ้าน, หุ่นกระบอก, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562, ศิลปิน, รัชกาลที่ ๑๐, โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562, การเชิดหุ่น, การละเล่น, ร.๑๐
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ