สื่อความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อเกษตรและชุมชน

1,014      645
 
Creative Commons License
สื่อความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อเกษตรและชุมชน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สื่อความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อเกษตรและชุมชน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : "สื่อความรู้ เทคโนโลีพร้อมใช้ เพื่อเกษตรและชุมชน" รวบรวมสื่อความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านพันธุ์พืชและการผลิต เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านสัตว์ เทคโนโลยีการจัดการดิน เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร และเทคโนโลีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ซึ่งจัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ บทความ วิดีโอ และรายการสัมภาษณ์ เพื่อการเข้าถึงง่ายและปรับประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรได้จริง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของประเทศ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เทคโนโลยีชีวภาพพืช, เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์, เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร, เครื่องมือการเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร, การแปรรูปผลิตผลเกษตร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/medias/books/455-media-book
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). สื่อความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อเกษตรและชุมชน, 4 เมษายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178854
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). "สื่อความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อเกษตรและชุมชน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178854. (4 เมษายน 2563)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "สื่อความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อเกษตรและชุมชน". 4 เมษายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178854.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สื่อความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อเกษตรและชุมชน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว