โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อการผลิตพืชคุณภาพ

1,626      671
 
Creative Commons License
โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อการผลิตพืชคุณภาพ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อการผลิตพืชคุณภาพ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เอกสารแผ่นพับ \"โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อการผลิตพืชคุณภาพ\" : เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้การทำเกษตรได้รับผลกระทบหลายด้าน เช่น ความไม่แน่นอนของฤดูกาล ภัยธรรมชาติ และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย ต้นทุนการเพาะปลูกเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรมีความเสี่ยงในการปลูกพืช สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัดสุแห่งชาติ (เอ็มเทค) พัฒนาพลาสติกสำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ได้พัฒนาและออกแบบโครงสร้างโรงเรือนลักษณะหลังคา 2 ชั้น ให้มีระบบไหลเวียนอากาศภายในโรงเรือนได้เป็นอย่งดี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพไปแล้วกว่า 80 หลัง (ข้อมูลปี 2560)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สท., โรงเรือนพลาสติก, DECC, ชุดความรู้และเทคโนโลยี, MTEC, เกษตรและชุมชน, เทคโนโลยี, โรงเรือนสำหรับการเพาะปลูก, การเพาะปลูก, ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและชุมชน, เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติก, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, เทคโนโลยีการเกษตร, พืชผักคุณภาพ, ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม, นวัตกรรมเกษตร, เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, เทคโนโลยีเกษตรและชุมชน, เอ็มเทค
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/technology/ปัจจัยการผลิต/โรงเรือนพลาสติกคัดกกรองแสง/138-เอกสารแผ่นพับ-โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อการผลิตพืชคุณภาพ
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อการผลิตพืชคุณภาพ, 4 เมษายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178855
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). "โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อการผลิตพืชคุณภาพ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178855. (4 เมษายน 2563)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อการผลิตพืชคุณภาพ". 4 เมษายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178855.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อการผลิตพืชคุณภาพ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว