การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์

ข้อมูลผลงาน

  32      23     
 
Creative Commons License
การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์
คำอธิบาย :  ขยะอินทรีย์จากแหล่งชุมชนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปริมาณมากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะมูลฝอยเพียงร้อยละ 60–80 ได้รับการกำจัด การใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและลดปริมาณขยะที่เทศบาลต้องจัดเก็บไปกำจัด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ไส้เดือนพันธุ์ขี้ตาแร่, ไส้เดือนสายพันธุ์ไทย, การผลิตปุ๋ยหมัก, อาณัฐ ตันโช, ขยะอินทรีย์, การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน
URL :   https://www.nstda.or.th/agritec/technology/ปัจจัยการผลิต/ปุ๋ยไส้เดือนดิน/118-การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ