การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย

ข้อมูลผลงาน

  53      19     
 
Creative Commons License
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
คำอธิบาย :  กล้วยเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในปี 2556 ประเทศไทยส่งออกกล้วยสดปริมาณรวม 18,478 ต้น มูลค่ารวม 584 ล้านบาท เป็นกล้วยไข่ 16,936 ตัน มูลค่า 149.72 ล้านบาท และกล้วยหอม 1,518 ตัน มูลค่า 46.1 ล้านบาท และการส่งออกกล้วยสดพันธุ์อื่นๆ 23.7 ตัน มูลค่า 388 ล้านบาท

ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาจากสภาวะแล้งจัดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้การเจริญเติบโตของต้นหยุดชะงัก มีผลผลิตต่ำไม่เพียงพอต่อการบริโภค และยังส่งผลต่ออัตราการขยายจำนวนต้นจากหน่อกล้วยลดลงอย่างมาก ก่อให้เกิดความขาดแคลนของต้นพันธุ์กล้วยสำหรับการปลูกในฤดูถัดไป

ห้องปฏิบัติการอนณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง นำเนื้อเยื่อมาผลิตและขยายต้นพันธุ์กล้วยให้ได้ปริมาณมากในเวลาสั้น เมื่อเทียบกับการขยายพันธุ์ด้วยหน่อที่ทำกันปกติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   นวัตกรรมทางการเกษตร, เทคโนโลยีทางการเกษตร, กล้วย, การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, การพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย, การปลูกกล้วย
URL :   https://www.nstda.or.th/agritec/medias/publications/188-อื่นๆ/396-banana-tissue-culture
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (409.72 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง