ภาพสำหรับฝึกระบายสี พร้อมภาพโครงร่างสำหรับฝึกวาดตาม ชุด "ผลไม้"

ข้อมูลผลงาน

  770      3,923     
 
Creative Commons License
ภาพสำหรับฝึกระบายสี พร้อมภาพโครงร่างสำหรับฝึกวาดตาม ชุด "ผลไม้" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพสำหรับฝึกระบายสี พร้อมภาพโครงร่างสำหรับฝึกวาดตาม ชุด "ผลไม้"
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา
คำสำคัญ :   เรียนภาษาอังกฤษจากภาพ, ภาพโครงร่างสำหรับฝึกวาดตาม, แบบฝึกปฏิบัติ, ฝึกระบายสี, ภาพสำหรับฝึกระบายสี, ภาพฝึกระบายสีชุดผลไม้, แบบฝึกสำหรับเด็ก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, รูปภาพ