ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ – ตัวนาง) ก้าวข้าง

ข้อมูลผลงาน

  4      2     
 
Creative Commons License
ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ – ตัวนาง) ก้าวข้าง
คำอธิบาย :  ตัวพระ-ตัวนาง-ก้าวข้าง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หุ่นละครเล็กสิปปธรรม คลองบางหลวง
คำสำคัญ :   บ้านศิลปิน, หุ่นละครเล็ก, ตัวพระ, ศิลปวัฒนธรรม, ตัวนาง, ก้าวข้าง, บัตรคำ, บ้านคลองบางหลวง, นาฏศิลป์ไทย, นาฏยศัพท์, ท่าโขน, ท่าการเชิดหุ่น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.18 MB)