สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

ข้อมูลผลงาน

  30      25     
 
Creative Commons License
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คำสำคัญ :   COVID19, COVID-19, โควิด-19, สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน, ศูนย์ข้อมูล COVID-19, ไวรัสโคโรนา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (73.60 KB)