งานวิจัยสวทช.สู่นวัตกรรมรับมือ COVID-19

ข้อมูลผลงาน

  201      90     
 
Creative Commons License
งานวิจัยสวทช.สู่นวัตกรรมรับมือ COVID-19 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  งานวิจัยสวทช.สู่นวัตกรรมรับมือ COVID-19
คำอธิบาย :  งานวิจัยสวทช.สู่นวัตกรรมรับมือ COVID-19
- DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19
- Traffy Fondue
- NIEMS-Care ระบบจัดการสถานการณ์โควิด-19 ในระดับชุมชน
- Medical Devices Demand-Supply Matching
- ระบบติดตามการกระจายหน้ากากอนามัย
- หน้ากากอนามัย
- Face Shield from FabLab
- หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี : Germ Saber
- MuTherm-FaceSense
- การสกัด RNA โดยไม่ใช้ Commercial Kit
- ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิคแลมป์ (LAMP)
- ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบรวดเร็วด้วยเทคนิค LFA
- การคัดแยกผู้ป่วยด้วยลายพิมพ์เปปไทด์ (Peptide barcode)
- วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19
- Fun Science @ Home by NSTDA
- Research Gap Fund fights COVID-19 ...
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   DDC-Care, COVID-19, งานวิจัยสวทช.สู่นวัตกรรมรับมือ COVID-19, ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส
URL :   https://www.nstda.or.th/th/e-book/13220-research-on-innovation-covid-19
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ