วีดิทัศน์เรื่องปฏิกิริยาเคมี

ข้อมูลผลงาน

  47      16     
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เรื่องปฏิกิริยาเคมี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วีดิทัศน์เรื่องปฏิกิริยาเคมี
คำอธิบาย :  คำอธิบายบทเรียน
การศึกษาเรื่องปฏิกิริยาเคมีจากคลิปวีดีโอสาธิตการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น ประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตการทดลองและสรุปผลการทดลอง ช่วยให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีตามตัวอย่าง ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้สอนหรือนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหรือทำการทดลองให้แก่นักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็นและใช้อธิบายเพิ่มเติมจากในบทเรียน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้ทบทวนซ้ำในหลาย ๆ ครั้งจนเกิดความเข้าใจ
เนื้อหา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากสารเดิม สารเริ่มต้นที่เข้าทำปฏิกิริยากันเรียกว่า “สารตั้งต้น(reactant)” เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทำให้เกิดเป็นสารใหม่เรียกว่า “สารผลิตภัณฑ์(product)” การเขียนปฏิกิริยาเคมี ใช้ลูกศรคั่นกลางระหว่างสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ ดังนี้ สารตั้งต้น-->สารผลิตภัณฑ์

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. ยกตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น นักเรียนพิการกลุ่มอื่นที่สนใจ นักเรียนทั่วไป ครูวิทยาศาสตร์ ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ปฏิกิริยาเคมี, วีดีโอสาธิตการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น, สารผลิตภัณฑ์, สารตั้งต้น, กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น, reactant
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip