วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อมูลผลงาน

  70      19     
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
คำอธิบาย :  คำอธิบายบทเรียน
การศึกษาเรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากคลิปวีดีโอสาธิตการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น ประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตการทดลองและสรุปผลการทดลอง ช่วยให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพลังงานเมื่อเกิดเกิดปฏิกิริยาเคมีตามตัวอย่าง ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้สอนหรือนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหรือทำการทดลองให้แก่นักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็นและใช้อธิบายเพิ่มเติมจากในบทเรียน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้ทบทวนซ้ำในหลาย ๆ ครั้งจนเกิดความเข้าใจ

เนื้อหา
ในการเกิดปฏิกิริยาของสารแต่ละปฏิกิริยานั้น ต้องมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี การแบ่งประเภทของปฏิกิริยาโดยใช้เกณฑ์การดูดและคายพลังงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.ปฏิกิริยาดูดความร้อน (Endothermic reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไป ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น แต่สิ่งแวดล้อมอุณหภูมิลดลง เมื่อเอามือสัมผัสภาชนะจะรู้สึกเย็น
2.ปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วให้พลังงานความร้อนออกมา ทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่อุณหภูมิของสารลดลง เมื่อเอามือสัมผัสภาชนะจะรู้สึกร้อน

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาดูดพลังงานและปฏิกิริยาคายพลังงานได้
2. ยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีดูดพลังงานและปฏิกิริยาคายพลังงานในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น นักเรียนพิการกลุ่มอื่นที่สนใจ นักเรียนทั่วไป ครูวิทยาศาสตร์ ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี, Exothermic reaction, Endothermic reaction, กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น, คลิปวีดีโอสาธิตการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น, ปฏิกิริยาคายความร้อน, ปฏิกิริยาดูดความร้อน, พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (210.20 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง