วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

7,485      637
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : คำอธิบายบทเรียนการศึกษาเรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากคลิปวีดีโอสาธิตการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น ประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตการทดลองและสรุปผลการทดลอง ช่วยให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพลังงานเมื่อเกิดเกิดปฏิกิริยาเคมีตามตัวอย่าง ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้สอนหรือนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหรือทำการทดลองให้แก่นักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็นและใช้อธิบายเพิ่มเติมจากในบทเรียน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้ทบทวนซ้ำในหลาย ๆ ครั้งจนเกิดความเข้าใจ เนื้อหาในการเกิดปฏิกิริยาของสารแต่ละปฏิกิริยานั้น ต้องมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี การแบ่งประเภทของปฏิกิริยาโดยใช้เกณฑ์การดูดและคายพลังงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้1.ปฏิกิริยาดูดความร้อน (Endothermic reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไป ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น แต่สิ่งแวดล้อมอุณหภูมิลดลง เมื่อเอามือสัมผัสภาชนะจะรู้สึกเย็น 2.ปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วให้พลังงานความร้อนออกมา ทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่อุณหภูมิของสารลดลง เมื่อเอามือสัมผัสภาชนะจะรู้สึกร้อนจุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาดูดพลังงานและปฏิกิริยาคายพลังงานได้2. ยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีดูดพลังงานและปฏิกิริยาคายพลังงานในชีวิตประจำวันได้กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น นักเรียนพิการกลุ่มอื่นที่สนใจ นักเรียนทั่วไป ครูวิทยาศาสตร์ ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ปฏิกิริยาดูดความร้อน, ปฏิกิริยาคายความร้อน, วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี, พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี, กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น, Exothermic reaction, คลิปวีดีโอสาธิตการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น, Endothermic reaction
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี, 14 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185093
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). "วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185093. (14 กรกฎาคม 2563)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี". 14 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185093.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วีดิทัศน์เรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว