วีดิทัศน์เรื่องความดันอากาศ

ข้อมูลผลงาน

  34      14     
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เรื่องความดันอากาศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วีดิทัศน์เรื่องความดันอากาศ
คำอธิบาย :  เนื้อหา
อากาศมีแรงดันในทุกทิศทาง แรงที่อากาศกระทำต่อพื้นที่ 1 ตารางหน่วย เรียกว่า ความดันอากาศ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.อธิบายความหมายของความดันอากาศได้
2.อธิบายความหมายและบอกทิศทางของแรงดันอากาศได้
3.ทำการทดลองที่แสดงได้ว่ามีอากาศมีความดัน และบอกทิศทางของแรงดันอากาศในการทดลองได้

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น นักเรียนพิการกลุ่มอื่นที่สนใจ นักเรียนทั่วไป ครูวิทยาศาสตร์ ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น, วีดิทัศน์เรื่องความดันอากาศ, บอกทิศทางของแรงดันอากาศ, ความดันอากาศ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.14 GB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง