อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ข้อมูลผลงาน

  698      9,734     
 
Creative Commons License
อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
คำอธิบาย :  อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางท่าว ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย) อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นันทวัชร์ สุพัฒนานนท์
คำสำคัญ :   พิษณุโลก, อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์, พ่อขุนบางกลางท่าว, กษัตริย์สุโขทัย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (49.93 KB)