วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ

10,098      538
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เนื้อหาปัจจัยที่มีผลต่อ ความดันอากาศคือ ความหนาแน่นของอากาศ และอุณหภูมิของอากาศ ถ้าอากาศมีความหนาแน่นมาก ความดันอากาศจะมีค่ามาก ถ้าอากาศมีอุณหภูมิสูง ความดันอากาศจะมีค่ามาก จุดประสงค์การเรียนรู้1.อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศได้2.อธิบายผลของความหนาแน่นอากาศที่มีต่อค่าความดันอากาศ3.ทำการทดลองที่แสดงได้ว่าอุณหภูมิของอากาศมีผลต่อค่าความดันอากาศอย่างไรกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น นักเรียนพิการกลุ่มอื่นที่สนใจ นักเรียนทั่วไป ครูวิทยาศาสตร์ ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อุณหภูมิของอากาศ, กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น, ความหนาแน่นของอากาศ, ปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ, วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ, 14 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185101
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). "วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185101. (14 กรกฎาคม 2563)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ". 14 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185101.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว