วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ

ข้อมูลผลงาน

  233      69     
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ
คำอธิบาย :  เนื้อหา
ปัจจัยที่มีผลต่อ ความดันอากาศคือ ความหนาแน่นของอากาศ และอุณหภูมิของอากาศ ถ้าอากาศมีความหนาแน่นมาก ความดันอากาศจะมีค่ามาก ถ้าอากาศมีอุณหภูมิสูง ความดันอากาศจะมีค่ามาก

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศได้
2.อธิบายผลของความหนาแน่นอากาศที่มีต่อค่าความดันอากาศ
3.ทำการทดลองที่แสดงได้ว่าอุณหภูมิของอากาศมีผลต่อค่าความดันอากาศอย่างไร

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น นักเรียนพิการกลุ่มอื่นที่สนใจ นักเรียนทั่วไป ครูวิทยาศาสตร์ ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ความหนาแน่นของอากาศ, วีดิทัศน์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ, อุณหภูมิของอากาศ, ปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ, กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.63 GB)