วีดิทัศน์เรื่องมหัศจรรย์แห่งแสง

ข้อมูลผลงาน

  208      53     
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เรื่องมหัศจรรย์แห่งแสง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วีดิทัศน์เรื่องมหัศจรรย์แห่งแสง
คำอธิบาย :  คำอธิบายบทเรียน
บทเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง มหัศจรรย์แห่งแสง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิค สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สามารถเรียนรู้และเข้าถึงการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเท่าเทียม

บทเรียนนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายสมบัติของแสง การสะท้อน และการหักเหของแสงได้
2. ทำการทดลองเพื่ออธิบายการสะท้อนของแสงได้
3. ทำการทดลองเพื่ออธิบายการหักเหของแสงได้
4. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5. สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นักเรียนพิการกลุ่มอื่นที่สนใจ นักเรียนทั่วไป ครูวิทยาศาสตร์ ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน, วีดิทัศน์เรื่องมหัศจรรย์แห่งแสง, บทเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน, การหักเหของแสง, แสง, มหัศจรรย์แห่งแสง, การสะท้อน, วิทย์หู
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.11 GB)