วีดิทัศน์เรื่องเคมีในบ้าน

ข้อมูลผลงาน

  295      71     
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เรื่องเคมีในบ้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วีดิทัศน์เรื่องเคมีในบ้าน
คำอธิบาย :  คำอธิบายบทเรียน
บทเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง เคมีในบ้าน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิค สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สามารถเรียนรู้และเข้าถึงการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเท่าเทียม

บทเรียนนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารได้
2. ทำการทดลองและยกตัวอย่างกรเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารได้
3. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นักเรียนพิการกลุ่มอื่นที่สนใจ นักเรียนทั่วไป ครูวิทยาศาสตร์ ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน, วิทย์หู, การเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเท่าเทียม, วีดิทัศน์เรื่องเคมีในบ้าน, เคมีในบ้าน, บทเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.04 GB)