วีดิทัศน์เรื่องความลับของผิวส้ม

ข้อมูลผลงาน

  154      55     
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เรื่องความลับของผิวส้ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วีดิทัศน์เรื่องความลับของผิวส้ม
คำอธิบาย :  คำอธิบายบทเรียน
บทเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เรื่อง ความลับของผิวส้ม เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิค สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สามารถเรียนรู้และเข้าถึงการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเท่าเทียม

บทเรียนนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในกลุ่มทักษะวิชาการ โดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของผิวส้ม น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากผิวส้มและการนำความรู้หรือทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. ทำการทดลองเพื่อทดสอบกลิ่นหอมจากผิวส้มได้
2. สังเกต และบอกประโยชน์ของผิวส้มในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนพิการกลุ่มอื่นที่สนใจ นักเรียนทั่วไป ครูวิทยาศาสตร์ ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองเด็กพิการ หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, บทเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, ความลับของผิวส้มส้ม, วิทย์สติปัญญา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.99 GB)