วีดิทัศน์เรื่องพืชดูดน้ำ

ข้อมูลผลงาน

  247      42     
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เรื่องพืชดูดน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วีดิทัศน์เรื่องพืชดูดน้ำ
คำอธิบาย :  คำอธิบายบทเรียน
บทเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เรื่อง พืชดูดน้ำ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิค สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สามารถเรียนรู้และเข้าถึงการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเท่าเทียม

บทเรียนนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในกลุ่มทักษะวิชาการ โดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ดอก และผลของพืชในท้องถิ่น สิ่งจำเป็นบางประการได้แก่ น้ำ แสง ต่อการเจริญเติบโตของพืช น้าที่ท่อลำเลียงและปากใบของพืช ปัจจัยบางประการที่จำเป็นได้แก่ แสง คลอโรฟิลล์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. ทำการทดลองเพื่ออธิบายกระบวนการการดูดน้ำของพืชได้
2. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. บอกประโยชน์ของการดูดน้ำของพืชในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนพิการกลุ่มอื่นที่สนใจ นักเรียนทั่วไป ครูวิทยาศาสตร์ ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองเด็กพิการ หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   วีดิทัศน์เรื่องพืชดูดน้ำ, พืชดูดน้ำ, วิทย์สติปัญญา, บทเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.34 GB)