วิธีการใช้งาน MagikTuch นวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไรัสัมผัส

ข้อมูลผลงาน

  39      9     
 
Creative Commons License
วิธีการใช้งาน MagikTuch นวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไรัสัมผัส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วิธีการใช้งาน MagikTuch นวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไรัสัมผัส
คำอธิบาย :  นวัตกรรมการกดลิฟต์ "แบบไรัสัมผัส" ป้องกันการติดเชื้อโรคผ่านการสัมผัส ผลงานการวิจัยและพัฒนาจากศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
คำสำคัญ :   การวิจัย, MagikTuch, งานวิจัยและพัฒนา, ผลงานการวิจัย, การออกแบบ, ลิฟต์ไรัสัมผัส, เอกสารประชาสัมพันธ์, NSD, นวัตกรรม, โปสเตอร์, วิจัย, Standy
URL :   https://www.nstda.or.th/th/news/13226-magiktuch
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster