คำแนะนำวิธีการใช้งาน MagikTuch นวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไรัสัมผัส

ข้อมูลผลงาน

  36      10     
 
Creative Commons License
คำแนะนำวิธีการใช้งาน MagikTuch นวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไรัสัมผัส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คำแนะนำวิธีการใช้งาน MagikTuch นวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไรัสัมผัส
คำอธิบาย :  นวัตกรรมการกดลิฟต์ "แบบไรัสัมผัส" ป้องกันการติดเชื้อโรคผ่านการสัมผัส ผลงานการวิจัยและพัฒนาจากศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
คำสำคัญ :   โปสเตอร์, การออกแบบ, วิจัย, การวิจัย, MagikTuch, นวัตกรรม, ลิฟต์ไรัสัมผัส, งานวิจัยและพัฒนา, ผลงานการวิจัย, NSD, เอกสารประชาสัมพันธ์
URL :   https://www.nstda.or.th/th/news/13226-magiktuch
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster