บรรยากาศร้านอาหารที่ เครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ อ.ปัว จ.น่าน

ข้อมูลผลงาน

  7      4     
 
Creative Commons License
บรรยากาศร้านอาหารที่ เครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ อ.ปัว จ.น่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บรรยากาศร้านอาหารที่ เครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ อ.ปัว จ.น่าน
คำอธิบาย :  โรงงานผลิตเครื่องเงินดอยซิลเวอร์ DOI Silver Factory
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   DOI Silver, น่าน, รุ่งรชตะวาณิช, จั้นต้อง, เครื่องเงิน, ดอยซิลเวอร์, ชาวอิวเมี่ยน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.35 MB)