หนังสือ 25 ปี สวทช.

ข้อมูลผลงาน

  14      6     
 
Creative Commons License
หนังสือ 25 ปี สวทช. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสือ 25 ปี สวทช.
คำอธิบาย :  “25 ปี” มีความหมายพิเศษอะไรสำหรับคุณหรือไม่ ?
ในทางวิทยาศาสตร์นั้น เวลา 25 ปี ยาวเกือบเป็น 5 เท่าของค่าครึ่งอายุของโคบอลต์-60 (5.27 ปี) แต่ก็เป็นเพียง 0.43% ของค่าครึ่งอายุของคาร์บอน-14 ที่ยาวนานถึง 5,730 ปี และช่วงเวลาดังกล่าวยังยาวเท่ากับเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ 25 รอบ สำหรับคนทั่วไปแล้ว อายุ 25 ปีแรก หมายถึงการเข้าสู่ช่วงชีวิตของคนเราที่เติบโตสมบูรณ์เต็มที่ในทุกด้าน และคิดเป็น 1 ใน 3 ของอายุขัยคนในยุคปัจจุบัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   25 ปี, นวัตกรรม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 25 ปี สวทข., เทคโนโลยี, ครอบรอบ 25 ปี, สวทช., วิทยาศาสตร์
URL :   https://www.nstda.or.th/th/r-and-d-impact/139-knowledge/5150-nstda-25-year
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ