สวทช.ครบรอบ 25 ปี กับผู้บริหารทั้ง 4

ข้อมูลผลงาน

  21      6     
 
Creative Commons License
สวทช.ครบรอบ 25 ปี กับผู้บริหารทั้ง 4 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สวทช.ครบรอบ 25 ปี กับผู้บริหารทั้ง 4
คำอธิบาย :  สวทช.ครบรอบ 25 ปี กับผู้บริหารทั้ง 4- ก่อร่างสร้างรังเปิดทางวิทย์ไทย (Establishment) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

- ขยายฐานงานวิจัยเพื่อก้าวไกลอย่างมั่นคง (Acceleration) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

- รวมพลังสร้างสรรค์สานฝันเพื่อสังคม (Networking) รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

- ก้าวสู่อนาคต ตอบโจทย์ประเทศไทย (Commercialization) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ยงยุทธ ยุทธวงศ์, วิทยาศาสตร์, นวัตกรรม, ไพรัช ธัชยพงษ์, วิจัย, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, เทคโนโลยี, พัฒนา, งานวิจัยและพัฒนา, ภาพรวมบริการ สวทช, สวทช., ภาพรวมผลงาน สวทช., ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, ผู้บริหาร สวทช., สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
URL :   https://www.nstda.or.th/th/r-and-d-impact/139-knowledge/5150-nstda-25-year
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ